Grantová pravidla
Pravidla pro poskytutí grantů

Grantová pravidla Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou pro přerozdělení výnosů z prostředků II.vlny NIF:


Oblasti pro které jsou granty obecně vypisovány:
 1. "Nemysli jen na sebe" - rekonstrukce DD, stacionářů, center s postiženými dětmi, pomoc při mimořádných událostech - povodně apod.
 2. "Korunka ke korunce" - podpora integračních sportovních, kulturních akcí, benefiční akce,
 3. "Stacionáře" - vybavení stacionářů o pomůcky, počítače, hry, pobyty, volný čas apod.
 4. "EEG" - přístrojové vybavení do center i pro postižené dětí na základě individuelních žádostí (zpravidla zákonných zástupců, rodičů)
 5. "Centrální půjčovna pomůcek,vozíků apod.pro celou ČR" - nakupují se pomůcky, zapůjčitelné na dobu určitou, dlouhodobou k užívání jak postiženým dětem v centrech tak i individuelně (vozíky, chodítka, speciální kočárky apod.)
 6. "Zdravé zuby" - prevence i ošetření v zubní ordinaci nemusí být pro postižené dítko stresující
 7. projekt "Domov na síti" - snaha o zlepšení komunikace mezi dětmi ve stacionářích, dětských domovech a ústavech, snaha o vybavení center počítačovou technikou a její následné propojení po internetu, nakladatelská a vydavatelská činnost týkající se problematiky DMO, jednotlivých projektů, prezentace center,
 8. projekt "Divadelní činnost postižených dětí" - navazuje se na výborné výsledky v práci s postiženými dětmi v rámci dramatických, výtvarných kroužků, soutěže, kulturní pořady postižených dětí
Žádost o grant musí obsahovat:
 • charakteristiku žadatele-organizace, musí být doloženo a notářsky ověřeno o jaký druh organizace jde (stanovy obč,sdružení, zakládající listina apod.), musí být uvedeno IČO, DIČ, event. reg.číslo MV ČR apod., žádost podepisuje statutární zástupce, u ind.žádostí rodič
 • detailní popis projektu, význam projektu pro problematiku postižených osob, zda jde o záležitost místní, regionální, celorepublikovou, mezinárodní, co projekt řeší
 • u individuálních žádostí rodičů musí být patrné o co žádají, doporučení žádosti od lékaře, ( jde např. o doporučení zařízení, pomůcky apod.)lékařská zpráva, dodavatel požadovaného zařízení, pomůcky, uvedení ceny, v jakém rozsahu přispívá zdr.pojišťovna, sociální odbor.
 • ze žádosti - projektu musí být naprosto zřejmé o jakou podporu se žadatel uchází - např. investiční podpora, nákup pomůcek, příspěvek na pobyt, sportovní akce, kulturní akce
 • v žádosti - projektu musí být konkretizována požadovaná výše podpory včetně uvedení finančního krytí z jiných zdrojů - specifikace těchto zdrojů (dotace od státu, jiné granty, soukromé zdroje, sbírky a doložit toto krytí např. uzavřenou smlouvou apod.)
 • doporučení projektu - významné osobnosti kulturního a spol. života, orgány místní samosprávy, vhodné jsou i zprávy z tisku apod.
 • předpokládaný termín zahájení projektu, ukončení projektu
 • žádost i s přílohami doručuje žadatel v jednom vyhotovení a to nejpozději do 15.12. pro rok následující - rozhodné je datum podávající pošty, pokud obsah neodpovídá vypsaným podmínkám není povinností nadace požadovat doplnění žádosti a posouvat závazný termín podání žádosti.
Způsob rozhodování o žádosti a rozdělování výnosů:
 • o přerozdělení výnosů rozhoduje na základě obdržených žádostí správní rada, která v termínu do konce února žadatele vyrozumí o výsledku výběrového řízení
 • správní rada bude výsledky výběrového řízení prezentovat na svých webových stránkách, adresa www.duhatu.cz
 • nadace může v rámci výběrového řízení požadovat upřesnění k předloženému projektu (žádosti), které se zpravidla uskuteční při osobním jednání
 • správní rada písemně vyzve úspěšné žadatele k sepsání smlouvy o nadačním příspěvku, kde stanoví způsob podpory žadateli, termín kdy dojde k realizaci nadačního příspěvku - tato podpora bude realizována po připsání výnosů na účet nadace ( je nutno počítat s tím, že pravděpodobný termín je v polovině roku)
 • pokud správní rada nerozhodne o podpoře projektu, žádosti znamená to, že neexistuje právní nárok na udělení grantu
 • udělení grantu si nelze vynucovat, nárokovat
 • správní rada na svém řádném zasedání dne 7. června 2003 s účinností od 1.1.2004 rozhodla, že o podporu nemohou žádat ty subjekty, které realizují vlastní kampaně jako jsou kampaně "Pomozte dětem", "Bariéry","Tříkrálová sbírka" apod. a zároveň ty subjekty kde je zřizovatelem církev
 • o podporu formou grantu nemohou požádat ty nadace, které jsou držitelem příspěvku NIF, podnikatelské subjekty, fyzické osoby vzniklé za účelem podnikání, politické strany a ty organizace i jednici, občané u kterých přijetí grantu vylučuje zákonné ustanovení
 • doporučuje se žadatelům, aby před samotným podáním žádosti, projektu do výběrového řízení zvážili možnost konzultace podání ještě před termínem uzávěrky tj. před 15.12.

Zdeněk Poul
Předseda správní rady

© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.