Nadační projekty
Pravidla pro rozdělování nadačních příspěvků Společnosti DUHA, Nadace DMO:

Správní rada Společnosti DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou rozděluje nadační příspěvky vždy podle konkrétního účelu od dárce, to znamená, že finanční dary jsou označeny příslušným variabilním symbolem k podpoře. Projekt "Nemysli jen na sebe" v.s.9999 apod. Nelze z jednoho projektu přesouvat finanční prostředky na účel jiný, neboť by tím došlo k porušení zásady, že dárce má právo specifikovat svým darem podporu. Tedy došlo by k zneužití přání dárce. Je možné v určitých konkrétních případech při jednáních dárce směřovat do nejdůležitější oblasti, nebo s dárcem konzultovat po jeho převedení daru podporu jiné oblasti, v každém případě přání dárce je pro nás "zákonem ".Poskytnutí nadačního příspěvku musí byt v souladu s cíli a účely činnosti nadace jak je popsáno ve statutu.

Druhou zásadou při rozdělování nadačních příspěvků je okolnost, že peníze , až na vyjímečné případy, nepostupujeme obdarovanému v hotovosti, byť to nadační zákon nezakazuje, ale hradíme faktury dodavateli. Ať se jedná o příspěvky v rámci individuelních žádostí - příspěvek na kočárky, vozíky, výřivky postiženým spoluobčanům (rodičům postižených dětí) nebo úhrada za dopravné dětí na akce, sportovní ceny, integrační akce apod. Vždy musí být finanční dar dohledatelný v účetnictví nadace, neboť od počátku, od založení v roce 1991 vyznáváme veřejnou kontrolu celé nadační agendy. Nemáme co skrývat, nelze nadaci chránit bankovním, listovním tajemstvím. Každý má právo vědět i vidět vše.


Jednotlivé nadační projektové účty:

1
"Nemysli jen na sebe" v.s. 9999 (rekonstrukce DD, Stacionářů, kampaň s hokejisty ČR, hokejisty v NHL)
2
"Korunka ke korunce" v.s. 1111 (výzvy o konkrétní částku 1111,-Kč, nebo 2222,-Kč, 3333,-Kč 555,-Kč
do jednotlivých oblastí soukromého podnikání, hradí se sportovní integrační akce postižených dětí
3
"Stacionáře" v.s. 630331 (vybavení stacionářů o pomůcky, počítače, hry, pobyty, volný čas apod.)
4
"EEG" v.s.39703 (přístrojové vybavení)
5
"Centrální půjčovna pomůcek,vozíků apod.pro celou ČR" v.s. 695925 (nakupují se pomůcky, zapůjčitelné na dobu určitou i dlouhodobou k užívání jak dětem v centrech tak i individuelně)
6
"Zdravé zuby" v.s. 695526 - prevence i ošetření v zubní ordinace nemusí být pro postižené dítko stresující, výborná spolupráce
7
projekt "Domov na síti" v.s. 7777 - snaha o zlepšení komunikace mezi dětmi ve stacionářích, dětských domovech a ústavech, snaha o vybavení center počítačovou technikou a její následné propojení po internetu, projekt je před spuštěním
8
projekt "Divadelní činnost postižených dětí" v.s. 8888 - ve spolupráci s SPC Náchod a předními českými herci se navazuje na výborné výsledky v práci s postiženými dětmi v rámci dramatických, výtvarných kroužků© 2010 Developed and designed by Onlio, a.s.